Sprawozdawczość

Zgodnie z art. 23 ust 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pożytku publicznego są zobowiązanie dokonać zamieszczenia zatwierdzonych sprawozdań na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne jednostki dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dostępnej tutaj